ഓർശലേം ലൂർദ് ഫാത്തിമ റോം ലണ്ടൻ ജർമ്മനി

ഡോ. ജോർജ് ഇരുമ്പയം 


ബത്‌ലഹേം നസ്രത് ജെറുസലേം പാരീസ് ലൂർദ് ആവില  ഫാത്തിമ റോം അസ്സീസ്സി ലണ്ടൻ ജർമനി എന്നിവിടങ്ങളിലെ പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളും മറ്റും സന്ദർശിച്ചു എഴുതിയ വിശിഷ്ട ഗ്രൻഥം. നിരൂപകനും സാഹിത്യ ഗവേഷകനും ആത്മീയാന്വേഷകനുമായ ഡോ.ജോർജിന്റെ 45 -) മത്തെ പുസ്തകവും മൂന്നാമത്തെ യാത്രാ വിവരണവും.

 https://europetour2018.myparish.net/

രണ്ടു തീർത്ഥ യാത്രകളുടെയും ലോകമലയാള സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ജർമൻ യാത്രയുടെയും ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളാണ്  ഈ പുസ്തകം.

 

 Next Page

Quick Links

Home    |   Page Index    |   Read More Books
Orslaem Lourde Fathima Rome London Germany - Europe Tour 2018 | Powered by myparish.net, A catholic Social Media